Διαθλαστικη Χειρουργικη

Η Διαθλαστική Χειρουργική εφαρμόζεται στη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών, τη διόρθωση δηλαδή, της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, του αστιγματισμού και της πρεσβυωπίας (με τη μέθοδο monovision), και αποσκοπεί να απαλλάξει το άτομο από την εξάρτηση των γυαλιών και των φακών επαφής.

Specialized LASIK Eye Surgery with Monovision After the age of forty, we all will begin to lose the ability to accommodate or focus the lens of our eye. This is a universal phenomenon and not caused by any disease or illness. When the ability to accommodate is lost, it means that...
Μετά την ηλικία των 40 σε όλους ο φακός του ματιού αρχίζει να χάνει την ικανότητα του να προσαρμόζει ( εστιάζει ). Αυτό είναι αναμενόμενο φαινόμενο και δεν είναι κάτι το παθολογικό ούτε προκαλείται από κάποια ασθένεια. Όταν η ικανότητα προσαρμογής χάνεται, σημαίνει ότι τα μάτια δεν μπορούν να...
RISKS & BENEFITS BENEFITS OF LASIK You can have clear, natural or improved vision LASIK is quick and virtually painless Most patients are able to see clearly without glasses and/or contacts We use ALLEGRETTO WAVE technology. Laser-Eye’s investment in the...
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ LASIK · Μπορείτε να έχετε - σχεδόν άμεσα - μια καθαρή, φυσιολογική ή ακόμα και βελτιωμένη όραση. · Η Lasik είναι μια γρήγορη και ουσιαστικά χωρίς πόνο διαδικασία. · Οι ασθενείς είναι ικανοί να δουν πολύ γρήγορα καθαρά χωρίς γυαλιά ή φακούς...